Miesi?czne archiwum: Listopad 2011

Netbeans 6.9.1 i brzydkie czcionki na Ubuntu 11.10

Witam,

Po instalacji Netbeansa 6.9.1 na Ubuntu 11.10 edytor wyglądał tak

Brzydkie czcionki w netbeansie

Niestety ale dla mnie na takim czymś nie da się pracować :/
Na szczęście jesteśmy w stanie zmienić ten brzydki wygląd. Standardowo netbeans instaluje się w takiej lokalizacji – „/home/user_name/netbeans-6.9.1″.

Tak więc należy edytować plik „/home/user_name/netbeans-6.9.1/etc/netbeans.conf” i wstawić na końcu  wpisu „netbeans_default_options”:

-J-Dswing.aatext=true -J-Dawt.useSystemAAFontSettings=on --laf javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel

Restartujemy netbeansa i możemy się cieszyć z ładnego wyglądu :D

Netbeans z ładnym GUIPozdrawiam :)

PHP, MySQL, phpMyAdmin, symfony1.4 – instalacja

Witam,

W tej notce opiszę w kilku krokach instalację i konfigurację php, MySql’a, phpMyAdmin’a oraz symfony 1.4. Wrzucam to tutaj dla siebie, żeby podczas zmiany systemu wszystko mieć pod ręką a przy okazji może się to komuś też przydać :)

1. Instalacja apache2, php oraz mysql

sudo apt-get install apache2 php5 mysql-server

Podczas instalacji mysql’a podajemy hasło roota

Testujemy czy działa

a) apache

Wchodzimy na

http://localhost/

Powinien pojawić nam się taki tekst:

It works!

This is the default web page for this server.

The web server software is running but no content has been added, yet.
b) php
cd /var/www
sudo gedit test.php

W otwartym edytorze wpisujemy poniższy tekst i zamykamy gedita

<?php phpinfo() ?>

W przeglądarce odpalamy

http://localhost/test.php

gdy przeglądarka będzie chciała ściągnąć plik zamiast go wykonać należy wpisać w terminal

sudo /etc/init.d/apache2 force-reload

ew.

sudo a2enmod php5
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
c) mysql
mysql -u root -p

Po wpisaniu hasła podanego podczas instalacji powinniśmy zostać zalogowani. Aby wyjść z konsoli mysql wpisujemy exit.

Instalujemy jeszcze kilka bibliotek:

sudo apt-get install php5-mysql libapache2-mod-auth-mysql php-pear

2. phpMyAdmin

sudo apt-get install phpmyadmin

Wskazujemy apache2 jako serwer www, a następnie zgadzamy się na konfigurację pakietu. Podajemy hasła i czekamy do końca instalacji.

Tworzymy dowiązanie symboliczne:

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin/ /var/www/phpmyadmin

I pod tym adresem powinniśmy mieć popularne narzędzie:

http://localhost/phpmyadmin/

3. Konfiguracja userdir

Domyślnie wszystkie skrypty należy wrzucać do folderu /var/www. Skonfigurujemy trochę php tak aby można było wrzucać skrypty do folderu ~/public_html

sudo a2enmod userdir
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
mkdir ~/public_html
chmod 755 public_html
cd ~/public_html/
gedit test2.php

Znowu w edytorze wpisujemy

<?php phpinfo() ?>

Po zamknięciu i zapisaniu w terminalu wpisujemy

sudo gedit /etc/apache2/mods-available/php5.conf

Zamieniamy zawartość

<IfModule mod_userdir.c>
 <Directory /home/*/public_html>
  php_admin_value engine Off
 </Directory>
</IfModule>

na

<IfModule mod_userdir.c>
 <Directory /home/nazwa_uzytkownika/public_html>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from all
 </Directory>
</IfModule>

I na koniec

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Pod poniższym adresem mamy dostępne wszystkie skrypty z folderu ~/public_html

http://localhost/~nazwa_uzytkownika

Nasz przykładowy plik testowy znajduje się pod adresem

http://localhost/~nazwa_uzytkownika/test2.php

4. Symfony

mkdir -p ~/sfprojects
cd ~/sfprojects
mkdir -p lib/vendor
cd lib/vendor

Ściągamy najnowszą wersję frameworka Symfony.

tar zxpf symfony-1.4.15.tgz
mv symfony-1.4.15 symfony
rm symfony-1.4.15.tgz

Sprawdzamy czy wszystko jest w porządku

cd ../..
php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony -V

Tworzymy nowy projekt

php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony generate:project PROJECT_NAME
php symfony generate:app frontend
php symfony project:permissions

Następnie edytujemy(jak nie ma to tworzymy) plik httpd.conf

sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf

I wklejamy do niego coś takiego (oczywiście ścieżki i porty trzeba pozmieniać)

ServerName localhost
# Be sure to only have this line once in your configuration
NameVirtualHost 127.0.0.1:8080

# This is the configuration for your project
Listen 127.0.0.1:8080

<VirtualHost 127.0.0.1:8080>
 DocumentRoot "/home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/web"
 DirectoryIndex index.php
 <Directory "/home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/web">
  AllowOverride All
  Allow from All
 </Directory>

 Alias /sf /home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/lib/vendor/symfony/data/web/sf
 <Directory "/home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/lib/vendor/symfony/data/web/sf">
  AllowOverride All
  Allow from All
 </Directory>
</VirtualHost>

Pozostało jeszcze tylko zresetować serwer

sudo /etc/init.d/apache2 restart

I w tym przypadku pod poniższym adresem powinna pojawić się strona powitalna symfony :)

http://localhost:8080

 

Pozdrawiam

RVM, Ruby, Rails – instalacja

Witam,

Postanowiłem ze napiszę notkę dotyczącą instalacji RVM’a, Rubiego i Railsów, żeby wszystko mieć w jednym miejscu a przy okazji może ktoś kiedyś z tego skorzysta :)

Opis dot. instalacji w systemie Ubuntu 11.10 ale na innej dystrybucji (Linux Mint, Debian itp.) również powinno zadziałać.

Aby zainstalować Ruby on Rails w systemach typu unix wystarczy wykonać kilka poniższych kroków:

1. Instalacja GIT’a i CURL’a

sudo apt-get install git curl

2. Instalacja RVM’a (Ruby Version Manager)

curl https://raw.github.com/wayneeseguin/rvm/master/binscripts/rvm-installer | bash -s stable

Po zakończeniu instalacji edytujemy plik .bashrc

gedit ~/.bashrc

Sprawdzamy czy na końcu pliku  została dodana taka linika:

[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "$HOME/.rvm/scripts/rvm"
# Load RVM into a shell session *as a function*

Jeżeli nie ma to dodajemy i zamykamy edytor.
Zamykamy oraz otwieramy terminal (otwieramy nową sesję konsoli aby wczytał się plik .bashrc wraz z nowym wpisem).

Następnie sprawdzamy czy RVM został zainstalowany poprawnie

type rvm | head -1

Powinno nam wyskoczyć

rvm jest funkcją

Jeżeli mamy system w innym języku, napis pojawi się własnie w tym języku.

Pozostała nam jeszcze kwestia instalacji kilka dodatkowych zależności.
Aby zobaczyć jakie biblioteki musimy jeszcze zainstalować wpisujemy:

rvm requirements

W moim przypadku będę używał Rubiego więc zgodnie z instrukcja w terminalu należy wpisać

sudo apt-get install build-essential openssl libreadline6 libreadline6-dev curl git-core zlib1g zlib1g-dev libssl-dev libyaml-dev libsqlite3-0 libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt-dev autoconf libc6-dev ncurses-dev automake libtool bison subversion

Ruby on Rails domyślnie dostarczany jest z bazą danych sqlite3. Ja natomiast korzystam z bazy MySQL, więc instaluję zawszę jeszcze dwie dodatkowe biblioteki (nie jest to jednak konieczne do poprawnego działania Railsów).

sudo apt-get install libmysqlclient-dev libmysql-ruby

3. Instalacja języka Ruby

rvm install 1.9.2

Następnie wybieramy wersję, którą chcemy używać

rvm use 1.9.2

I tak dla pewności sprawdzamy czy aby na pewno wszystko zadziałało :)

user@user:~$ ruby -v
ruby 1.9.2p290 (2011-07-09 revision 32553) [x86_64-linux]

4. Instalacja Railsów

W końcu możemy zainstalować gem rails używając polecenia

gem install rails

I….. to by było na tyle.

Stwórzmy teraz prostą aplikację (tylko do testów) używając Ruby on Rails

rails new test_app
cd test_app
rails server

Jeżeli podczas wywoływania polecenia rails server wystąpił błąd podobny do tego

/home/user/.rvm/gems/ruby-1.9.2-p290@rails311/gems/execjs-1.2.9/lib/execjs/runtimes.rb:47:in `autodetect': Could not find a JavaScript runtime. See
https://github.com/sstephenson/execjs for a list of available runtimes. (ExecJS::RuntimeUnavailable)
...
...
...

pod tym linkiem znajduje się rozwiązanie. Co prawda tyczy się błędu wywołanego przez inne polecenie jednakże rozwiązanie dla obydwu jest takie same.

Następnie należy otworzyć przeglądarkę i wpisać

http://localhost:3000/

Naszym oczom powinna pokazać się strona powitalna Ruby on Rails :)